Nasi prelegenci to uznani specjaliści w dziedzinie opieki długoterminowej. Poznaj ich zanim posłuchasz wystąpień.

Specjalista z dziedziny ekonomii, polityki społecznej i gerontologii. Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.
W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: polityka społeczna, gerontologia społeczna oraz organizacja i finansowanie opieki długoterminowej. Kierownik największego projektu badawczego dotyczącego sytuacji ludzi starych w Polsce – PolSenior. Na zamówienie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji kierował pracami badawczo-naukowymi na temat „Opieka długoterminowa i świadczenia opiekuńcze dla osób starszych – diagnoza i możliwości zaspokojenia potrzeb”. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych badanym zagadnieniom. Wszedł w skład Zespołu ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Prowadził wykłady gościnne m.in. na Uniwersytetach w Mainz, Duisburgu, Kolonii, Lipsku oraz na Uniwersytecie w Dalian (Chiny).
Fabio Bonetta pracuje obecnie jako dyrektor generalny w instytucji publicznej, która świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku. Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, od ponad 30 lat pracuje w instytucjach służących osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym (w szczególności z upośledzeniami wzroku). Współpracuje z wieloma instytucjami w obszarze służb socjalnych, opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej. Autor artykułów poświęconych opiece społecznej oraz organizacji opieki długoterminowej. W ostatnim okresie z powodzeniem pracuje nad połączeniem zagadnień kulturowych z usługami opieki długoterminowej.
Działalność społeczna i naukowa:
A) w kraju – od 1997 r. członek założyciel i przewodnicząca (2003-2014) Czeskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, od 2005 r. członek Rządowego Zespołu ds. Starzenia się. Przewodnicząca (2007-2011) i wiceprzewodnicząca (od 2011 r.) Czeskiego Towarzystwa Gerontologii I Geriatrii. Główny organizator i kierownik Praskich Dni Gerontologii (od 1996 r.). Członek komitetu naukowego Konferencji Geriatrycznej w Hradec (od 2002 r.).
B) Za granicą – członek zarządu (od 2008 r.) i wiceprzewodnicząca (od 2010 r.) Alzheimer Europe. Od 2008 r. przewodnicząca czeskiego oddziału Międzynarodowego Centrum Długowieczności (ILC), członek ILC Global Alliance. Od 2012 r. członek zarządu międzynarodowego stowarzyszenia naukowego INTERDEM (Działania psychospołeczne wobec demencji). Uczestnik LOC WONCA World Conference 2014 i EAPC European Conference 2014. Członek komitetu naukowego Alzheimer Europe conference 2014.
Jiří Horecký rozpoczął karierę zawodową jako dyrektor Caritas w czeskiej miejscowości Tabor, potem pracował jako dyrektor domu opieki w tym samym mieście. Obecnie jest prezesem Związku Pracodawców w Republice Czeskiej oraz prezesem czeskiego Stowarzyszenia Świadczeniodawców Opieki Społecznej. Jest także członkiem Rządowej Rady ds. Seniorów, Rządowej Rady ds. polityki uzależnień oraz Rządowej Rady ds. Administracji Publicznej. Pełni również funkcję doradcy ministra pracy i spraw społecznych. Na poziomie europejskim jest członkiem zarządu European Association of Homes and Services for the Ageing (EAHSA), a w roku 2016 został wybrany na stanowisko prezesa E.D.E. - European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly. Jiří Horecký jest doktorem nauk ekonomicznych, posiada dwa tytuły magistra w dziedzinie administracji publicznej oraz dyplom licencjata w dziedzinie zarządzania.
Anna Jörger jest współpracownikiem naukowym. Pracuje w Dziale ds. osób starszych w CURAVIVA – Organizacji Szwajcarskich Domów Opieki i Instytucji Społecznych.
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie biznesu i ekonomii zarządczej. Posiada doświadczenie i odnosi sukcesy w różnych środowiskach biznesowych. Prowadzi liczne projekty dotyczące zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, networkingu oraz komercjalizacji produktów i usług. Realizował również projekty związane z jakością zasobów ludzkich w organizacjach komercyjnych i organizacjach non-profit. Jego doświadczenie akademickie i badawcze dotyczy satysfakcji z pracy, analityki biznesowej oraz analizy zasobów ludzkich w organizacjach komercyjnych. Jest właścicielem i dyrektorem generalnym firmy Servitour Consulting oraz współwłaścicielem Centrum Rozwoju Zdrowia Dziecka w Bydgoszczy. Powołał również do życia fundację „Papillon”, która zapewnia pomoc dzieciom ze spektrum autystycznym.
Michael Kirschner jest współpracownikiem naukowym. Pracuje w Dziale ds. osób starszych w CURAVIVA – Organizacji Szwajcarskich Domów Opieki i Instytucji Społecznych.
Dr Thomas Klie, prawnik, profesor gerontologii na Uniwersytecie w Klagenfurcie w Austrii, profesor Protestanckiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych we Freiburgu w Niemczech. Praca badawcza, którą zajmuje się w Instytucie Badań Społecznych (AGP) we Freiburgu, dotyczy zmian demograficznych i społecznych we współczesnym społeczeństwie, nadużyć wobec osób starszych oraz planowania polityki społecznej wobec osób starszych na poziomie lokalnym. Od 2013 r. przewodniczący rządowej komisji przygotowującej drugi raport o stanie zaangażowania społecznego, z ramienia niemieckiego Ministerstwa rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży.
Prezes zarządu EAHSA (Europejskiego Stowarzyszenia Domów i Usług dla Osób w Podeszłym Wieku).
Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Amsterdamskim, Aad Koster został zatrudniony w Holenderskim Instytucie Warunków Pracy (obecnie część TNO, Holenderskiej Organizacji Badań Stosowanych). Od 1990 do 1994 r. pracował jako doradca do spraw ekonomicznych i finansowych w ówczesnej Holenderskiej Federacji Opieki, a jego działalność dotyczyła m.in. przetargów grupowych. W późniejszym okresie został członkiem Narodowego Stowarzyszenia Opieki Domowej (poprzednik Z-org), gdzie pełnił stanowisko kierownika działu spraw pracowniczych, następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora i w końcu dyrektora w Z-org. W latach 2008-2015 Koster był prezesem zarządu ActiZ, organizacji przedsiębiorców związanych z opieką. W latach 1993-2002 piastował także stanowisko w radzie miasta. W tym czasie przez 18 miesięcy zastępował radnego odpowiedzialnego za opiekę społeczną. Był także administratorem kilku organizacji sportowych. Od stycznia 2016 Koster podjął kilka projektów jako przedsiębiorca, doradca i członek rad nadzorczych organizacji opiekuńczych. Jest też prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Domów i Usług dla Osób w Podeszłym Wieku.
Od 2006 r. Matěj Lejsal pełni funkcję dyrektora Domu Sue Ryder w Pradze, organizacji pozarządowej świadczącej usługi socjalne i zdrowotne na rzecz seniorów. Jego główną rolą jest zarządzanie strategiczne organizacją, rozwój usług, praca nad innowacjami oraz zbieranie funduszy od darczyńców. Jest on również wykładowcą na Wydziale Opieki Społecznej i Zarządzania Zdrowiem Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu gospodarki, gospodarki usług socjalnych i zdrowotnych, systemu opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto od 2012 roku jest członkiem Rządowej Rady ds. Organizacji Pozarządowych i Non-profit, co pozwoliło mu zdobyć głęboką wiedzę na temat problemów związanych ogólnie z sektorem non-profit. Matěj Lejsal jest także zaangażowany w pracę wielu grup roboczych w Ministerstwie Spraw Społecznych oraz na szczeblu samorządowym.
Uzyskał tytuł doktorski w dziedzinie nauk o pracy oraz gerontologii, posiada doświadczenie w zakresie marketingu (zarówno dla sektora prywatnego, jak i organizacji non-profit).
Jego zawodową ambicją i celem jest zbliżenie świata gerontologii i świata marketingu.
W 2015 roku Markus Leser świętował trzydziestolecie swojego zawodowego zaangażowania w dziedzinie gerontologii. Przez ten czas pracował w różnych rolach, m.in. udzielał porad osobom starszym i ich rodzinom, wykładał na uniwersytecie trzeciego wieku, omawiając zagadnienia gerontologii oraz marketingu, pracował również jako menedżer ds. marketingu dla wiodącej szwajcarskiej firmy, która zajmuje się tworzeniem domów spokojnej starości i wprowadzaniem ich na rynek. Ostatnia z wymienionych ról niosła za sobą odpowiedzialność za marketing tychże ośrodków.
Obecnie jest kierownikiem działu ds. osób starszych w CURAVIVA Schweiz – organizacji zrzeszającej domy seniora i inne instytucje (www.curaviva.ch). Dział ten stanowi centrum badawczo-rozwojowe działające na rzecz sektora usług opiekuńczych dla osób starszych w Szwajcarii. Głównym przedmiotem działalności działu jest opracowywanie nowych i innowacyjnych inicjatyw i idei dla tego sektora, a także reprezentowanie go w kontaktach z organami władzy na poziomie krajowym.
Markus Leser jest członkiem zarządu domu opieki Viktoria w Bernie (www.az-viktoria.ch), członkiem rady organizacji Global Ageing Network oraz członkiem zarządu EDE (www.ede-eu.org).
Hubert Perfler jest przewodniczącym Regionalnego Instytutu Rittmeyera dla Osób Niewidomych. Jest przewodniczącym Friuli Venezia Giulia Branch oraz Komitetu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Niewidomych, w którym zaczynał pracę na początku kariery. Obecnie jest także przewodniczącym Centrum Goethego w Trieście.
Osoba odpowiedzialna za domy opieki i ośrodki opieki dziennej w ramach Centrów Opieki Geriatrycznej Miasta Gratz (Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz). Obejmują one 4 domy opieki z 406 mieszkańcami oraz 2 ośrodki opieki dziennej, z których jeden specjalizuje się w opiece nad osobami z demencją.
Pielęgniarka dyplomowana, dyplomowany specjalista ochrony zdrowia, Wydział Usług na Rzecz Osób Starszych miasta Tampere, Finlandia
Marjo-Riitta pełni funkcję kierowniczą w obszarze opieki nad osobami starszymi. Oprócz wypełniania zwykłych obowiązków zawodowych koordynuje także prace nad oprogramowaniem wspomagającym jakość życia osób starszych. Wcześniej pracowała jako kierownik projektu w zakresie usług socjalnych, pielęgniarka oddziałowa na oddziale chirurgicznym oraz na stanowisku badawczym na Uniwersytecie w Tampere.
Sirpa Salin posiada stopień naukowy doktora, od 2011 roku pracuje jako starszy wykładowca w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju w obszarze pielęgniarstwa gerontologicznego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Tampere (Wydział Opieki Zdrowotnej). Jej praca obejmuje nauczanie pielęgniarstwa na różnych poziomach, przygotowywanie kursów pielęgniarskich oraz planowanie i realizację projektów we współpracy ze szpitalami i ośrodkami zdrowia. Wcześniej pracowała cztery lata na stanowisku wykładowcy na uniwersytecie w Tampere oraz, przez dwa lata, jako kierownik projektu w szpitalu uniwersyteckim w tym samym mieście. W latach 1999-2005 pełniła funkcję dyrektora prywatnego domu opieki. W roku 2008 ukończyła pracę doktorską poświęconą krótkotrwałej terapii zastępczej dla osób starszych. Jej późniejsze badania dotyczą uczestnictwa osób starszych w specjalnych programach opiekuńczych, a także administrowania procesem opieki. Jest autorką ponad dziesięciu artykułów naukowych oraz wielu innych publikacji. Rezultaty swoich badań naukowych prezentowała na konferencjach naukowych na trzech kontynentach. Recenzuje także artykuły dla fińskich i międzynarodowych czasopism naukowych.
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
Dyrektor Home Health Care Ltd,
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Grażyna Wójcik posiada bogate doświadczenie w rozwijaniu usług z zakresu opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Pełniła funkcję dyrektora ds. usług pielęgniarskich w jednym z Instytutów Narodowych, głównego eksperta ds. pielęgniarstwa w polskim Ministerstwie Zdrowia oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu pielęgniarstwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest także uznanym w Europie ekspertem do spraw pielęgniarstwa (WHO, EFN). Od 2004 r. właścicielka I zarządca Home Health Care Ltd., świadczącego usługi opieki domowej w czterech polskich województwach.
Dyrektor AD-PA, Project Manager w Citoyennage, psycholog i etnolog
Daniel Molinuevo pracuje jako urzędnik ds. badań w Dziale Polityki Społecznej Eurofoundu od roku 2010. Jego badania dotyczące zdrowia i opieki społecznej skupiają się na jakości i dostępności usług, warunkach pracy oraz różnicach pomiędzy prywatnym i publicznym świadczeniem usług. Obecnie zaangażowany jest on w kilku projektów badawczych. Studiował socjologię w Salamance (Hiszpania) oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Posiada tytuł magistra w dziedzinie polityki europejskiej oraz administracji uzyskany na Kolegium Europejskim w Brugii oraz tytuł magistra w dziedzinie europejskiej polityki społecznej uzyskany na London School of Economics, gdzie pracował jako badacz.
Profesor Colm Cunningham jest Dyrektorem Centrum Leczenia Demencji, HammondCare. Colm przewodzi australijskiemu i międzynarodowemu zespołowi liczącemu ponad 200 członków, którzy zajmują się prowadzeniem badań, edukowaniem i doradztwem. Centrum Leczenia Demencji kieruje jednostką stanowiącą odpowiedź na zachowania demencyjne, Dementia Support Australia, która ma na celu ponowne zastanowienie się nad znaczeniem wyrażenia „zachowanie wymagające troski”.
Peter Hennessy, Prezes Jeta Global, posiada czterdziestoletnie doświadczenie w sektorze medycznym oraz w sektorze opieki nad osobami starszymi. W trakcie swojej długoletniej kariery, podjął wyzwania stawiane przez branżę i zmiany społeczne.
Dzięki analizie współczesnych kwestii związanych ze planowaniem w Australii i za granicą, Peter posiada należyte umiejętności pozwalające mu świadczyć usługi w sposób bezkompromisowy. Posiada on także wyższe wykształcenie w dziedzinie administracji w zakresie zdrowia, analizy demograficznej, badań społecznych, księgowości oraz zarządzania.
Poza działalnością związaną z Jeltą, Peter zasiada w kilku lokalnych i międzynarodowych radach oraz organach statutowych. W uznaniu jego zasług na polu zdrowia i opieki nad osobami starszymi, Peter został asystentem w Centrum Badań nad Populacją i Zdrowiem Środowiska na Griffith University w Brisbane (Australia).
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję